بله، شما همان محصولی که در سایت مشاهده کرده اید، دریافت خواهید کرد.

شما پس از انتخاب محصول مورد نظر و پرداخت مبلغ آن ،رسید محصول را دریافت خواهید کرد.

شما می‌توانید فرش مورد‌نظر خود را در سایت سفارش و ثبت کنید.